Bestuur

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Deze is tevens, samen met de sectordirecteuren, belast met de operationele aansturing van het samenwerkingsverband, alsmede de ontwikkeling en de uitvoering van het beleid.

Onze doelstellingen

  1. Samenwerking bewerkstelligen tussen de deelnemende schoolbesturen en deze onderhouden, gericht op het bieden van een passende onderwijsplek voor alle leerlingen vanuit een duidelijk richtinggevend beeld van wat passend onderwijs inhoudt.
  2. Het bieden van expertise, diensten en middelen ter ondersteuning aan de scholen binnen ons samenwerkingsverband zodat zij in staat zijn een passend onderwijsaanbod voor hun leerlingen te realiseren, zodoende dat alle kinderen het best tot hun recht kunnen komen.