OPR

De ondersteuningsplanraad (OPR) is een onafhankelijk medezeggenschapsorgaan, samengesteld uit personeelsleden en ouders uit de deelnemende scholen.  De OPR is actief sinds 2013. De hoofdtaak van de OPR is het geven van instemming op het ondersteuningsplan. Dit gebeurt éénmaal per vier jaar. De OPR komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar en wordt thematisch geïnformeerd over de uitvoering van het beleid en de organisatie van het SWV.  De OPR heeft uit hun midden een voorzitter gekozen. De voorzitter van de OPR  in 2022 is mevr. Prins.

Adviesraad

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur functioneert een adviesraad waarin alle scholen binnen het Samenwerkingsverband vertegenwoordigd zijn. De adviesraad is belast met beleidsvoorbereiding en advisering op het terrein van kwaliteitszorg in en rondom het Samenwerkingsverband PO Drechtsteden.