Soorten ondersteuning

Heeft een leerling ondersteuning nodig, dan wordt dit besproken tussen school en ouders. Met toestemming van de ouders kan een ondersteuningstraject worden gestart.

Ook kunnen ouders en jongeren terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt voor vragen over ondersteuning. Voor meer informatie klik hier.

Basisondersteuning

Bij het begrip basisondersteuning kan gedacht worden aan onder andere een veilige schoolomgeving, een sterk leerklimaat, kortdurende extra individuele begeleiding, aanpassingen op vakgebieden of voor de ontwikkeling van het gedrag, begeleiding bij de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

Extra ondersteuning

Als de leerling meer nodig heeft dan basisondersteuning, is het mogelijk in overleg met de school en de ouders de stap naar extra ondersteuning te maken. Gedacht kan worden aan een arrangement voor ambulante schoolbegeleiding, extra personele inzet of het afgeven van een toewijzing voor een school in het speciaal (basis)onderwijs.

Kortdurende extra individuele begeleiding

Leerlingen kunnen baat hebben bij individuele begeleiding tijdens hun schooltijd. Veel individuele begeleiding geeft de leraar al zelf in de dagelijkse lessen. Op veel scholen zijn ook extra lessen (rekenen/lezen/meer- en hoogbegaafdheid) mogelijk. Daarnaast kan iedere school de orthopedagoog vanuit het samenwerkingsverband raadplegen. Ook is het mogelijk dat een  onderwijsspecialist de leraar en/of het schoolteam handelingsadviezen geeft.

Ondersteuningsteam (OT)

Alle scholen hebben een multidisciplinair ondersteuningsteam (OT breed). Dit team bestaat onder meer uit de intern begeleider (IB), de directeur, de orthopedagoog, de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige, de schoolmaatschappelijk werker of een andere jeugdprofessional uit het jeugdteam. Ook sluit vaak de betrokken onderwijsspecialist en de leerkracht aan en indien gewenst de deskundige uit het Speciaal (Basis) Onderwijs.

Het ondersteuningsteam team bespreekt samen met de ouders de situatie van het kind. Zo worden de verrichtingen van de leerling op school en de thuissituatie besproken. Uit het overleg volgt een plan van aanpak.

Voor enkelvoudige leer of gedrags-ondersteuningsvragen kan ook het OT smal samenkomen. Dit team bestaat uit de orthopedagoog, de onderwijsspecialist en de intern begeleider van de school.

Arrangementen

Kinderen kunnen uiteenlopende ondersteuningsbehoeften hebben die meer vragen dan de basisondersteuning die een school kan bieden. Wat zijn de mogelijkheden? Dat kan bijvoorbeeld een arrangement zijn dat extra hulp biedt bij lezen of rekenen. Of een arrangement dat ondersteunt bij de sociaal emotionele ontwikkeling.

De school kan extra ondersteuning bij leer- en/of gedragsvragen direct inzetten vanuit de ontvangen gelden en deskundigheidsuren vanuit het samenwerkingsverband, maar kan ook specifieke reken- of leesarrangementen bij het samenwerkingsverband aanvragen.

Het Diagnostisch meldpunt

Soms is het nodig om een meer compleet beeld te hebben van een leerling. De school kan een leerling dan aanmelden bij het Diagnostisch meldpunt van het samenwerkingsverband voor een onderzoek op een leergebied. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we om vast te stellen welke aanpak het beste zal zijn. Ook kan geadviseerd worden een breder onderzoek aan te vragen via het jeugdteam of de huisarts.

Ambulante schoolbegeleiding

Deze vorm van ondersteuning is bestemd voor leerlingen met een verstandelijke en/of lichamelijke hulpvraag of een sociaal emotionele en/of psychiatrische gedragsvraag. Het gaat hierbij om leerlingen die niet alle schooldagen speciaal onderwijs nodig hebben. Een onderwijsspecialist adviseert en ondersteunt school, leraren, leerlingen en ouders. De school kan met toestemming van ouders de ondersteuningsvraag bespreken met de orthopedagoog  en AB van waaruit adviezen en/of een plan van aanpak ontstaan.

Overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor kinderen en hun ouders een belangrijke stap. Het markeert de overgang van kind zijn naar puber. Leerlingen waaieren uit naar verschillende schooltypen. De manier van lesgeven is anders dan ze gewend waren op de basisschool. En ook ouders moeten wennen: opeens hebben ze veel minder contact met de school.

Leerlingen en ouders hebben bij deze overgang goede begeleiding nodig, zowel van de basisschool als van de school voor voortgezet onderwijs. Het Samenwerkingsverband PO Drechtsteden heeft met scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs afspraken gemaakt om deze overgang goed te laten verlopen.

Hulp bij opvoeden en opgroeien

Opgroeien en opvoeden gaan niet vanzelf. Soms hebben ouders of hun kind een steuntje in de rug nodig. In de Drechtsteden kunnen gezinnen, kinderen, jongeren tot 23 jaar en professionals hiervoor terecht bij het inlooppunt van het Centrum Jeugd en gezin.

Hoe kan het onderwijs inclusiever

Wat bedoelt de Onderwijsraad met inclusiever onderwijs? Wat is er nodig om het onderwijs inclusiever te maken? En welk doel heeft het? De animatie geeft in vier minuten antwoord op deze vragen.

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/videos/2020/09/29/hoe-kan-het-onderwijs-inclusiever